Test 14

 1. 1 Punkt 0 Punkte
  Mir müend in oberschte Stock ... .
 2. 1 Punkt 0 Punkte
  De Dani isch in Chäller ... .
 3. 1 Punkt 0 Punkte
  Ich schaffe im andere Gebäude ... .

 1. 1 Punkt 0 Punkte
  Ich gibe-n- ... de Koffer.
 2. 1 Punkt 0 Punkte
  Er hät ... öppis gfröget.
 3. 1 Punkt 0 Punkte
  D Frau Müller hät ... Herr Brändli en Stadtplan ggèè.